Privacy statement Praktijk Suniai

Suniai praktijk voor psychotherapie, consultatie, yoga en meditatie, gevestigd te Groesbeek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09212513 , hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens.

In dit Privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

 

Yogacentrum  Anahata Nijmegen maakt onderdeel uit van deze praktijk. Voor het privacy statement voor Anahata Nijmegen verwijzen wij u naar de website https://anahatanijmegen.nl/privacy-cookies/

Praktijk Suniai werkt samen met de Psychotherapie Praktijk Malden. Voor het privacy statement van deze praktijk verwijzen wij u naar de volgende webpagina: https://www.psychotherapiemalden.nl/privacy-policy/

 

Toepassing

Het privacy statement van Suniai praktijk voor psychotherapie, consultatie, yoga en meditatie is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Suniai praktijk voor psychotherapie, consultatie, yoga en meditatie persoonsgegevens verwerkt:

– bezoekers aan de Suniai praktijk voor psychotherapie, consultatie, yoga en meditatie;

– bezoekers van de website www.infosuniai.nl;

– deelnemers aan bijeenkomsten van Suniai praktijk voor psychotherapie, consultatie, yoga en meditatie;

– alle overige personen die met Suniai praktijk voor psychotherapie, consultatie, yoga en meditatie contact opnemen of van wie Suniai praktijk voor psychotherapie, consultatie, yoga en meditatie persoonsgegevens verwerkt.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Suniai praktijk voor psychotherapie, consultatie, yoga en meditatie, houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy statement;

– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Suniai praktijk voor psychotherapie, consultatie, yoga en meditatie verwerkt persoonsgegevens die:

– een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

– met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

-tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Praktijk Suniai zijn gegenereerd: het IP-adres en de gegevens van het aanmeldformulier

– een betrokkene zelf digitaal via de websites van e-health en ROM en vragenlijstenplatform heeft verstrekt aan de Psychotherapie praktijk Malden;

 

Doeleinden verwerking

Suniai praktijk voor psychotherapie, consultatie, yoga en meditatie verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

– het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

– het verbeteren van de praktijkwebsite www.infosuniai.nl;

– het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

 

Rechtsgrond

Suniai praktijk voor psychotherapie, consultatie, yoga en meditatie verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

– toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

– uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst;

– een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

– een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. U heeft het recht de door u gegeven toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken weer in te trekken. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Bewaartermijn

Suniai praktijk voor psychotherapie, consultatie, yoga en meditatie, bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Suniai praktijk voor psychotherapie, consultatie, yoga en meditatie hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

– medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

– (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

– bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 

Persoonsgegevens delen met derden

Suniai praktijk voor psychotherapie, consultatie, yoga en meditatie deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Suniai praktijk voor psychotherapie, consultatie, yoga en meditatie deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

Doorgifte buiten de EER

Suniai praktijk voor psychotherapie, consultatie, yoga en meditatie geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Suniai praktijk voor psychotherapie, consultatie, yoga en meditatie ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Suniai praktijk voor psychotherapie, consultatie, yoga worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Suniai praktijk voor psychotherapie, consultatie, yoga en meditatie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Google analytics

Suniai praktijk voor psychotherapie, consultatie, yoga maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Suniai praktijk voor psychotherapie, consultatie, yoga en meditatie bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Suniai praktijk voor psychotherapie, consultatie, yoga te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Suniai praktijk voor psychotherapie, consultatie, yoga heeft hier geen invloed op. Suniai praktijk voor psychotherapie, consultatie, yoga heeft Google geen toestemming gegeven om via Suniai praktijk voor psychotherapie, consultatie, yoga verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 

Wijzigingen privacy statement

Suniai praktijk voor psychotherapie, consultatie, yoga en meditatie kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van Praktijk Suniai gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

 

Contactgegevens

Suniai praktijk voor psychotherapie, consultatie, yoga en meditatie

M.H. van der Burgh

De Tuier 29a

6562RA Groesbeek

T: 0613473134

M: suniai.info@gmail.com